Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Chemlab Sp. z o.o. ul. Zamkowa 81A, 26-065 Podzamcze”
  • Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest realizacja zleconych usług. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści danych – art. 15 RODO
  • ich sprostowania – art. 16 RODO
  • do  ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu

Mają Państwo możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Chemlab Sp. z o.o. w związku z realizacją usług.